INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Správce osobních údajů

Společnost TML, a.s.,se sídlem Zábrdovická 25/2, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČ: 25372670, DIČ: CZ25372670, sp. zn. B 4334 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování osobních údajů a o Vašich právech.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

Správce zpracovává osobní údaje o uživatelích webových stránek www.tml-bylinka.cz. Zpracovávány jsou osobní údaje, které uživatelé a zákazníci poskytnou při registraci (založení uživatelského účtu) nebo při vytvoření objednávky. Tyto údaje zahrnují jméno a příjmení, doručovací a případně i fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ.

Správcedále zpracovává údaje získané prostřednictvím cookies, pokud uživatel nebo zákazník ve svém prohlížeči povolil ukládání cookies a souhlasí s jejich používáním, a to údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb.

Správcenesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje.

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či jiného právního vztahu. Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

 

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (vyřízení objednávky, uzavření kupní smlouvy, a jiné)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence využité pro účely ověření a případného doplnění správných osobních údajů při jejich zákonném zpracování dle čl. 5 odst. 1 písm. d)(např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík ekonomických subjektů, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam a podobně).

 

Kategorie subjektů

 • uživatelé a zákazníci e-shopu www.tml-bylinka.cz
 • dodavatelé zboží a služeb
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke Správci

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující provoz e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby
 • finanční ústavy
 • zpracovatelé osobních údajů (zaměstnanci, zpracovatelé účetnictví, správci IT)
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další zákonní příjemci

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Účel a zákonnost zpracování osobních údajů

 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění uzavřené smlouvy
 • ochrana oprávněných práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce, poskytování rychlých informací týkajících se dodaného zboží za účelem zachování dobrého jména dodavatele a ochrany klientů
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, případně zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná a dostupná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracovaní, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů, týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Správce v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartační řádu Správce či v příslušných právních předpisech po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do odvolání souhlasu či zrušení odběru, nejdéle však po dobu 3 let od udělení souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Správce po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy je ukládání cookies povoleno v rámci nastavení cookies ve Vašem prohlížeči.

 

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

Práva subjektu údajů

V souladu s čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a následujícím informacím:

 • účelu zpracování
 • kategorii
 • dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • pokud nejsou získány od subjektů údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Správce o vysvětlení
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je -li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav
 • nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ: 70837627
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit Vaše práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

TML, a.s.,

se sídlem Zábrdovická 25/2, Zábrdovice, 615 00 Brno

IČ: 25372670, DIČ: CZ25372670,,

sp. zn. B 4334 vedená u Krajského soudu v Brně

e-mail: info@tml.cz

tel.: 549 216 497

 

 

Tato pravidla jsou účinná od 25. května 2018

Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.

Informace o souborech cookie

Soubory cookie používáme k zajištění co nejlepšího zážitku z našich webových stránek. Pokud budete pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že jste se všemi soubory na webu www.tml-bylinka.cz spokojeni. Pokud si to však přejete, můžete nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči kdykoli změnit. Mějte na paměti, že pokud změníte nastavení souborů cookie, nemůžeme zaručit, že všechny funkce budou i nadále správně fungovat. Některé funkce mohou být nedostupné.