VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALOOBCHOD

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod společnosti TML, a.s. jako prodávajícího při nákupu zboží v e-shopu www.tml-bylinka.cz.

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu prodávajícího a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupujícím je spotřebitel.

Spotřebitelem se pro účely těchto maloobchodních podmínek rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani samostatného výkonu povolání.

Právní vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obsahuje-li kupní smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto obchodních podmínek, má přednost znění kupní smlouvy.

2.  UZAVŘENÍ SMLOUVY

E-shop obsahuje nabídku zboží, které prodávající nabízí k prodeji, včetně označení zboží a popisu jeho hlavních vlastností. Kupující objednává zboží v e-shopu prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané objednávky prodávajícímu. Formulář objednávky obsahuje zejména údaje o kupujícím, o objednávaném zboží, o způsobu úhrady kupní ceny za zboží, o způsobu doručení zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží.

Kupující má před odesláním objednávky možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře přesné, úplné a pravdivé údaje, údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce formou rekapitulace objednaného zboží a podmínek dodání.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména, nikoli však pouze, s ohledem na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) kontaktovat kupujícího pro ověření objednávky, a to písemně či telefonicky.

Před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jehož akceptací prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu plnění sjednané v kupní smlouvě a kupující se zavazuje k převzetí plnění a zaplacení sjednané kupní ceny a nákladů na dodání zboží, pokud jsou tyto účtovány. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně zboží umístěného v e-shopu uzavřít, a to zejména, nikoli však pouze, s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu (zejména v případě, že kupující v minulosti objednané zboží nepřevzal či neuhradil, nereaguje na e-mailové výzvy prodávajícího, kupujícího nelze kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy nebo telefonu, nebo kupující nedoplnil požadované údaje).

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, kdy je zboží vyprodáno, není dostupné, nebo došlo ke značnému nárůstu jeho ceny nebo z důvodu expirace zboží. Prodávající se zavazuje kupujícího informovat na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce a další postup domluvit s kupujícím individuálně. Došlo-li k úhradě kupní ceny ze strany kupujícího, je v případě zrušení objednávky prodávající povinen vrátit kupujícímu uhrazenou částku.

Kupující je oprávněn objednávku zrušit v případě, pokud prodávající není schopen objednané zboží odeslat od 14 dnů ode dne odeslání objednávky nebo od doby uvedené u zboží jako termín dodání. Zrušení objednávky provede kupující emailem.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy hradí kupující.

3.  KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o ceně zboží uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny jako ceny konečné, tj. včetně DPH a všech případných dalších daní a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží.

Kupní cenu zboží hradí kupující formou dobírky u přepravce nebo hotově při osobním převzetí zboží. Úhrada na fakturu je možná po předchozí domluvě. Faktura se hradí předem. Po připsání částky na účet (nebo po zaslání potvrzení o zaplacení) se poté zboží odesílá.

Kupující souhlasí s elektronickým vystavením účtenky, a to formou jejího zaslání na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

4.  DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající doručí zboží na doručovací adresu určenou kupujícím v objednávce v rámci České republiky. Objednávky mimo Českou republiku je možné vyřídit pouze na základě individuální domluvy.

Způsoby doručení:

-- Osobní odběr – zdarma: Objednané zboží si může kupující bezplatně vyzvednout na adrese sídla nebo provozovny prodávajícího, jejíž výběr provede v rámci objednávky zboží. Zboží je k odběru připraveno zpravidla druhý den po odeslání objednávky. O tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, je kupující informován prostřednictvím sms nebo e-mailu, event. telefonickým hovorem ze strany prodávajícího

-- Zaslání prostřednictvím DPD: Doručování zásilky se řídí výhradně Obchodními podmínkami smluvního přepravce DPD uveřejněných na stránkách https://public.dpd.cz..

Cena dopravy: 136 Kč vč. DPH, způsob platby: dobírkou (v individuálně dohodnutých případech fakturou.

Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží do 3 dnů ode dne potvrzení objednávky. Dodací lhůta je zpravidla následující pracovní den po odeslání. V případě zboží, které není skladem, je termín dodání mezi smluvními stranami smluven individuálně.

O odeslání je kupující informován e-mailem. O případných potížích s doručením objednávky prostřednictvím přepravce je kupující povinen bezodkladně informovat prodávajícího e-mailem

V případě, že je způsob dopravy smluven individuálně na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady s tímto způsobem dopravy spojené.

 

5. PŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY

Kupující je povinen zboží při dodání uhradit a převzít. Pokud kupující zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího potřeba zboží zaslat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě shledání jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození zásilky nebo o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě je kupující povinen sepsat s přepravcem příslušný protokol a zároveň ihned kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti neprodleně prodávajícímu oznámit telefonicky nebo na e-mailovou adresu info@tml.cz.

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, tj. zejména smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro dodržení lhůta pro odstoupení od smlouvy musí kupující v jejím průběhu zaslat prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující odeslat prodávajícímu na e-mailovou adresu info@tml.cz nebo adresu sídla uvedenou v těchto obchodních podmínkách

Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení na e-mailovou adresu kupujícího.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to způsobem, který bude předem dohodnut s prodávajícím e-mailem.

Kupující je povinen vrátit zboží v úplném a nepoškozeném stavu, bez opotřebení a znečištění, včetně etiket od výrobce a příslušenství, které bylo kupujícímu dodáno spolu se zbožím, to vše pokud možno v původním obalu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

Splní-li kupující podmínky odstoupení od smlouvy, vrátí mu prodávající v zákonné lhůtě 30 dnů peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, bezhotovostním převodem na bankovní účet, který kupující prodávajícímu sdělí. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno nebo opotřebováno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody spočívající ve snížení hodnoty zboží a započíst jej proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za zboží.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, změny cen dodavatelem, nebo krátké či uplynulé expiraci objednaného zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a navrhne kupujícímu jiný možný způsob vyřízení objednávky.

7.  ODPOVĚDNOST ZA VADY  

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a)  má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě popisu v e-shopu,

b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo tuto vadu kupující sám způsobil (například tím, že zboží užíval v rozporu s návodem k užívání či s pokyny prodávajícího nebo výrobce zboží).

Nároky kupujícího z vadného plnění se neuplatní zejména:

a)  u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)  v případě, kdy kupující zboží užíval v rozporu se způsobem, jakým se zboží předmětného typu obvykle užívá, s návodem k užívání či s pokyny prodávajícího nebo výrobce zboží,

d)  v případě změny na zboží, která vznikla v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno,

e)  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

f)  pokud to vyplývá z povahy zboží.

Pro vyloučení pochybností kupující bere na vědomí, že u zboží vyrobeného z přírodních materiálů, jako například, nikoli však pouze, šungit a výrobky z něj, se mohou vyskytovat drobné nedokonalosti, které jsou dány právě přírodním původem materiálu anebo způsobem jeho zpracování. Tyto výrobky mohou mít vzhledem k povaze suroviny drobné nedokonalosti, které jsou však přirozeným jevem, stejně jako změny vzhledu v důsledku používání zboží. Tyto přirozené jevy tak nelze považovat za vadu zboží.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

a)  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)  na odstranění vady opravou věci,

c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)  odstoupit od kupní smlouvy.

Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž smluvní strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti, je kupující oprávněn požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není‑li to možné, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady, a to písemně na e-mail prodávajícího info@tml.cz nebo adresu sídla prodávajícího. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající od kupujícího obdržel reklamované zboží. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující při uplatnění reklamace povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo, číslo objednávky nebo faktury, datum reklamace, obsah a řádné zdůvodnění reklamace včetně popisu vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Dále je kupující spolu s reklamovaným zbožím povinen předložit kopii dokladu o koupi zboží.

Kupující je povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu kompletní a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Nebezpečí škody na zboží nese až do jeho doručení prodávajícímu kupující.

Prodávající potvrdí na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v jeho objednávce, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Na stejnou e-mailovou adresu pak prodávající kupujícího informuje také o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k řešení reklamace.

Prodávající posuzuje reklamaci v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží a reklamované zboží je odesíláno výrobci za účelem vyjádření k reklamaci a k jejímu vyřízení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Sjednání delší lhůty je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím v odůvodněných případech. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Ochrana osobních údajů kupujícího, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, které tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek a jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující jakožto spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce, které jakožto obecnému subjektu přísluší i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pro posouzení všech ustanovení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy a případné spory z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek je rozhodné právo České republiky a místně příslušný k řešení případných sporů je Městský soud v Brně nebo Krajský soud v Brně. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně obchodní podmínky změnit s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu.

Veškerý obsah, fotografie, materiály či produkty publikované na internetových stránkách www.tml-bylinka.cz, včetně jejich názvu, označení či vyobrazení, a včetně názvu a označení či vyobrazení jejich výrobců a včetně veškerých informací o nich, jsou nebo mohou být chráněny autorským právem či jinými právy duševního vlastnictví dotčených osob. Obsah těchto stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit ani jinak s ním nakládat bez výslovného souhlasu prodávajícího.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

a)  provozovna, výdejní místo: TML a.s., Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno

b)  e-mailová adresa: info@tml.cz

c)  telefonní číslo: +420 721 640 826, +420 724 328 014, +420 328 080

Prodávající je plátcem DPH.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018. Poslední aktualizace obchodních podmínek byla provedena ke dni 1. dubna 2020.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE klikněte zde (formular-reklamace.docx)

Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.

Informace o souborech cookie

Soubory cookie používáme k zajištění co nejlepšího zážitku z našich webových stránek. Pokud budete pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že jste se všemi soubory na webu www.tml-bylinka.cz spokojeni. Pokud si to však přejete, můžete nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči kdykoli změnit. Mějte na paměti, že pokud změníte nastavení souborů cookie, nemůžeme zaručit, že všechny funkce budou i nadále správně fungovat. Některé funkce mohou být nedostupné.