Jsme rádi, že Vás můžeme přivítat na našich internetových stránkách. Pokud máte zájem o velkoobchodní přístup do internetového obchodu, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 724 250 857, nebo emailem na adrese: objednavky@tml.cz. Velkoobchodní podmínky jsou uvedeny v ceníku, který obdržíte ihned po zaregistrování Vašeho IČ.

TIPY PŘI OBJEDNÁVÁNÍ

Zboží, které odebíráte pravidelně, si můžete označit do oblíbených – urychlí se Vám vyhledávání zboží při příští objednávce Pro ty z Vás, kteří si oblíbili jednotlivé řady přípravků, využijte prosím možnost výběru zboží podle Výrobce (hlavní stránka, vlevo dole) Objednávkový proces prosím potvrďte až do konce - po každém objednání by Vám mělo přijít potvrzení o přijaté objednávce, v opačném případě zůstala objednávka pouze rozpracovaná ve Vašem košíku.

Budeme rádi, pokud Vaše zkušenosti s přípravky zapíšete do záložky Komentář na kartě zboží

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1924/2006 (platné od 14.12.2012) jsou velmi omezené možnosti poskytování informací o produktech. Na textech pracujeme postupně. Děkujeme za pochopení.

Obraťte se na nás s jakýmkoliv problémem při zadávání objednávky: 724 250 857 nebo info@tml.cz.

ROZVOZY PRO VELKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍKY V ROCE 2023 -klikněte sem.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti TML, a.s. jako prodávajícího při nákupu zboží v e-shopu www.tml-bylinka.cz.

Velkoobchodní spolupráce je možná při objednávce ve výši minimálně 2.000,- Kč bez DPH u zboží dostupného skladem a registraci identifikačního čísla oprávnění k podnikání (IČO) kupujícího.

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu prodávajícího a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupujícím je podnikatel nebo právnická osoba. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se uplatní maloobchodní podmínky.

Právní vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obsahuje-li kupní smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto obchodních podmínek, má přednost znění kupní smlouvy.

2.  UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pro objednávky zboží se použije článek 2 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

Pro nákup v rámci velkoobchodu je navíc nutná registrace IČ kupujícího.

Před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

3.  DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Rozvoz zboží realizovaný prostřednictvím TML, a.s. :

 • Pravidelný rozvoz zboží v intervalu 1x za 3 týdny.
 • Minimální objednávka ve výši 1.000 Kč bez DPH zboží dostupného skladem
 • rozvoz ZDARMA.

 

Zaslání zboží prostřednictvím smluvní přepravní společnosti:

 • Objednávka mimo pravidelný rozvoz TML, a.s.
 • Objednávka nepřesahující 5.000 Kč s DPH zboží dostupného skladem – cena za dopravu 112,397 Kč bez DPH.
 • Objednávka přesahující 5.000 Kč s DPH zboží dostupného skladem - zaslání ZDARMA.
 • Při zajištění dopravy na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy (kupujícím zvolená přepravní společnost) – nad rámec dopravy účtováno balné ve výši 25 Kč bez DPH.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Osobní odběr zboží ve velkoskladu Zábrdovická 25/2, 612 00 Brno

 • Osobní odběr zboží ve velkoskladu na adrese Zábrdovická 25/2, 61200 Brno je možný u objednávek minimálně 1.000,- Kč bez DPH u zboží dostupného skladem
 • Osobní odběr je zdarma.
 • Objednávku je nutné nahlásit minimálně den předem. Kupující je informován telefonicky nebo SMS zprávou o tom, že je objednávka připravena k vyzvednutí.
 •  

Upozornění: Šťávy a oleje 500ml ve skle prodávající neposílá prostřednictvím přepravní společnosti z důvodu rizika poškození zboží. Zboží, které se neposílá službou DPD, je vždy po rozkliknutí daného produktu uvedeno v popisku.

 

4. KONTROLA A PŘEVZETÍ DODANÉHO ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den od převzetí zboží.

Při dodání rozvozem TML, a.s.:

V případě zjevného poškození balíku nebo obalu může kupující při doručení požádat řidiče o společnou kontrolu obsahu balíku. Doručující řidič zaznamená tuto kontrolu do dodacího listu, který je součástí dodávky zboží.

Pokud kontrola neproběhne, je kupující povinen závady oznámit prodávajícímu nejpozději následující den od převzetí zboží.

Při dodání prostřednictvím smluvní přepravní společnosti:

Odesílatel odpovídá za náležité zabalení zboží.

Jestliže je balík na první pohled poničený nebo zdeformovaný: V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obsahu. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté kontaktovat odesílatele, aby reklamaci vyřídil.

Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený: Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo kontaktuje přímo odesílatele, aby reklamaci vyřídil (podmínkou je zaslání všech potřebných dokumentů, které jsou vypsané na https://public.dpd.cz/ocm/ocmindex.aspx)

5.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do doby vystavení daňového dokladu za nákup zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Ochrana osobních údajů kupujícího-fyzické osoby, nebo fyzické osoby jednající za kupujícího- právnickou osobu, pokud byly předány, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, které tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek a jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

 

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

8. EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pro posouzení všech ustanovení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy a případné spory z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek je rozhodné právo České republiky a místně příslušný k řešení případných sporů je Městský soud v Brně nebo Krajský soud v Brně. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně obchodní podmínky změnit s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu.

Veškerý obsah, fotografie, materiály či produkty publikované na internetových stránkách www.tml-bylinka.cz, včetně jejich názvu, označení či vyobrazení, a včetně názvu a označení či vyobrazení jejich výrobců a včetně veškerých informací o nich, jsou nebo mohou být chráněny autorským právem či jinými právy duševního vlastnictví dotčených osob. Obsah těchto stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit ani jinak s ním nakládat bez výslovného souhlasu prodávajícího.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

a)  provozovna, výdejní místo: TML a.s., Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno

b)  e-mailová adresa: info@tml.cz

c)  telefonní číslo: +420 721 640 826, +420 724 328 014, +420 328 080

Prodávající je plátcem DPH.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018. Poslední aktualizace obchodních podmínek byla provedena ke dni 25. května 2018.

 

ROZVOZY PRO VELKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍKY V ROCE 2024:

 

PRAHA (VŽDY V ÚTERÝ)

16.4.

7.5.

28.5.

18.6.

JIHLAVSKO (VŽDY VE STŘEDU)

27.3.

17.4.

9.5. (ČTVRTEK)

29.5.

19.6.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (VŽDY V PÁTEK A PONDĚLÍ)

28.3. (čtvrtek)

19.4. a 23.4.

10.5. a 13.5.

31.5. a 3.6.

21.6. a 24.6.

 

ZÁPADNÍ ČECHY (VŽDY V ÚTERÝ A STŘEDU)

2.4. a 3.4.

23.4. a 24.4.

14.5. a 15.5.

4.6. a 5.6.

25.6. a 26.6.

UHERSKO (VŽDY VE ČTVRTEK)

4.4.

25.4.

16.5.

6.6.

27.6.

BRNO (VŽDY V PÁTEK)

5.4.

26.4.

17.5.

7.6.

28.6.

ČESKÉ BUDĚJOVICE (VŽDY V ÚTERÝ)

9.4.

30.4.

21.5.

11.6.

OLOMOUC (VŽDY VE STŘEDU)

10.4.

2.5. (ČTVRTEK)

22.5.

12.6.

 

PARDUBICE+LIBEREC (VŽDY V PÁTEK)

12.4.

3.5.

24.5.

14.6.

 

(Společnost TML a.s. si vyhrazuje právo na změnu termínu rozvozu)

Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.

Informace o souborech cookie

Soubory cookie používáme k zajištění co nejlepšího zážitku z našich webových stránek. Pokud budete pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že jste se všemi soubory na webu www.tml-bylinka.cz spokojeni. Pokud si to však přejete, můžete nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči kdykoli změnit. Mějte na paměti, že pokud změníte nastavení souborů cookie, nemůžeme zaručit, že všechny funkce budou i nadále správně fungovat. Některé funkce mohou být nedostupné.